Máte-li jakýkoliv dotaz nebo žádost, dejte nám prosím vědět.

Pro odeslání Vaší zprávy je nutné vyplnit pole označená *!

NÁKUPNÍ KOŠÍK   položek 0 za 0

Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD DS, spol. s r.o.

Reklamace se provádějí dle platného reklamačního řádu (viz níže).
Reklamace zboží musí splňovat všechny náležitosti reklamačního řádu jinak nebude reklamace uznána.
Vyskytne-li se vada na zboží je nutné bez zbytečného odkladu toto zboží reklamovat.
Nelze však zaměňovat záruční dobu s životností výrobku.
Při reklamaci je nutné předložit prodejní doklad s datem a cenou nákupu.
Konečné rozhodnutí reklamovaného zboží náleží výrobci.
Pokud se jedná o vadu zboží nového, nepoužívaného, má zákazník právo na jeho výměnu.

Platný reklamační řád (dle obchodního zákoníku)

 1. Podle ustanovení § 428 odst. (1) obchodního zákoníku a § 599 občanského zákoníku, je kupující povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo zjistit měl po jeho převzetí od prodávajícího či po jeho předání dopravci na smlouvou určeném místě. Pokud toto místo určeno není, pak po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu zboží do místa určení. 
  Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které při vynaložení veškeré odborné péče zjistit mohl, jak mu ukládá ust. § 427 obchodního zákoníku. 
  Je-li na zboží poskytnuta záruční doba, musí být reklamace uplatněna v této době, neboť nedodržení záruční lhůty má za následek zánik práva kupujícího na její uplatnění podle § 626 občanského zákoníku. 

  Záruční lhůta je stanovena v délce 24 měsíců
 2. Od okamžiku převzetí zboží kupujícím, pokud není uvedeno nebo smluvními stranami sjednáno jinak.
 3. Pokud kupující zboží neprohlédne nebo nezajistí jinak aby toto zboží bylo prohlédnuto poté, kdy na něj přejde nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad při této prohlídce zjistitelných jen tehdy, když nezvratně prokáže, že tyto vady zboží mělo již v době přechodu tohoto nebezpečí škody.
 4. Právo kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno, jestliže kupující nepodá prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, co:
  • kupující tyto vady zjistil,
  • při vynaložení odborné péče zjistit měl při prohlídce, kterou je podle ust. § 427 odst. (1) a (2) ObZ povinen učinit,
  • vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče později, avšak nejpozději do dvou let od doby dodání zboží, případně od doručení zboží do místa určení ve smlouvě stanoveného.
  • U vad na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba.
   Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodaného zboží mezi údaji v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, činí předkládací lhůta tři pracovní dny.
 5. Oznámení o reklamaci je kupující povinen oznámit prodávajícímu písemně ve lhůtách, které jsou uvedeny v čl. 3. tohoto reklamačního řádu. Kupující v něm musí uvést všechny zjištěné vady, jak se projevují a nárok, který na jejich základě uplatňuje. Pokud tyto vady svým rozsahem naplňují podstatné porušení kupní smlouvy (§ 345 odst. (2) ObZ ) prodávajícím, je kupující oprávněn uplatnit některý z následujících nároků:
  • odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,
  • dodání chybějícího množství zboží,
  • odstranění právních vad,
  • odstranění vad opravou,
  • přiměřenou slevou z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy v tom případě, že vada činí zboží neupotřebitelným, nedá se odstranit a zboží nelze vyměnit za jiný druh zboží.
 6. Jestliže vady představují jiné než podstatné porušení kupní smlouvy (§ 346 odst. (1) ObZ), může kupující uplatnit některý z těchto nároků:
  • dodání chybějícího množství zboží,
  • odstranění ostatních vad zboží,
  • slevu z kupní ceny.
  • Pokud je kupující v prodlení v oznámení volby svého nároku ve lhůtě tří pracovních dnů, může uplatnit nároky jako při nepodstatném porušení smlouvy. Tuto volbu je kupující povinen označit již v písemném uplatnění reklamace, přičemž při podstatném porušení smlouvy má kupující právo volby kteréhokoliv z výše uvedených nároků. Prodávající je oprávněn posoudit vady kupujícím uplatňované jen s ohledem na vlastnosti zboží ve smyslu uzavřené kupní smlouvy.
 7. Pozáruční opravy uplatňuje kupující v servisním středisku na adrese firmy.
 8. Při uplatňování reklamace je nutné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a nebo jiným způsobem prokázal koupi u prodejce.
  Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží v délce 24 měsíců. Po dobu faktického odstraňování vad na zboží se počítání záruční doby zastaví. Všechny tyto skutečnosti musí být v protokolu o převzetí zboží do záruční opravy uvedeny. 
  Zboží, které nevykazuje zjevnou výrobní závadu, je nutno nejdříve řádně otestovat. Proto není možná jeho okamžitá výměna. Doba k provedení testů je pracovních 10 dnů. Záruční doba započne běžet dnem převzetí zboží kupujícím, popřípadě dnem vystavení dodacího listu či předávacího protokolu. 
  Záruka za jakost zboží se vztahuje na vady materiálu, vady funkční, nebo vady vzniklé při výrobě.
  Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací, jenž jsou v rozporu s pokyny výrobce. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo použití při extrémních podmínkách, v případech neoprávněného zásahu do zboží a nebo na opotřebení užíváním a na životnost výrobku.
 9. Kupující je povinen zboží, jehož vady jsou uplatňovány v rámci reklamačního řízení, předat prodávající za těchto podmínek:
  • uvedení jména, adresy, IČO/DIČ kupujícího,
  • soupis reklamovaného zboží s uvedením výrobních čísel, číslo a datum prodejní faktury,
  • dodací list,
  • detailní popis zjištěných závad ke každému kusu či dílu samostatně,
 10. Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod způsobených v důsledku neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími vlivy, událostmi a chybnou manipulací. Na vady takto vzniklé se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruka se nevztahuje ani na zboží při prodeji označené jako zlevněné nebo použité.
 11. V těch případech, kdy prodávající konkrétně nezjistí vady kupujícím uváděné ani po provedení příslušných testů, je oprávněn vrátit kupujícímu reklamované zboží zpět, přičemž náklady spojené s testováním a přepravou zboží hradí kupující. Náklady na 1 hodinu práce budou účtovány ve výši: 400 Kč. Jedná se zejména o tyto případy:
  • chybné použití v rozporu s dokumentací,
  • mechanické poškození,
  • poškození povětrnostními vlivy,
  • reklamované vady nejsou zjištěny.
 12. Reklamace bude vyřízena do třiceti dnů od jejího uplatnění u prodávajícího nebude - li povaha věci vyžadovat jinak. Tato doba se nezapočítává do záruční lhůty a kupující dostane potvrzení o tom, kdy reklamační právo uplatnil.
 13. Pro případy v tomto reklamačním řádu neupravené platí přiměřeně ust. § 409 - 470 ObZ a § 612 - 627 občan. zákoníku, přičemž prodávající i kupující jsou tímto reklamačním řádem vázán.